Deskundig en Betrouwbaar

voor al uw platte daken

Bel ons gerust

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

1.1. Opdrachtnemer:Solide Dakwerken, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78139422, handelend als zelfstandige zonder
personeel (ZZP’er) en gespecialiseerd in dakbedekking. 

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat voor het leveren van diensten op het gebied van dakbedekking.

1.3. Diensten: De werkzaamheden die door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, inclusief maar niet beperkt tot installatie, reparatie en onderhoud van dakbedekkingssystemen.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij andersis vermeld.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever of door de feitelijke uitvoering van de overeengekomen diensten door de Opdrachtnemer.

 

4. Uitvoering van de Diensten

4.1. De Opdrachtnemer zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Opdrachtnemer tijdig toegang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.

 

5. Tarieven en Betaling

5.1. De tarieven voor de diensten worden vastgesteld in de offerte of overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

6. Aansprakelijkheid en Garantie

6.1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever.

6.2. De Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door hem/haar geleverde diensten en materialen gedurende een periode van 10 jaar, tenzij anders overeengekomen.

 

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte, staking, brand, natuurrampen, en andere onvoorziene omstandigheden, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever.

 

8. Geschillen

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Enschede.

 

9. AVG en Gegevensverwerking

9.1. De Opdrachtnemer erkent dat hij/zij als verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de Opdrachtgever.

9.2. De Opdrachtnemer zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever alleen verwerken voor legitieme doeleinden, waaronder klantenadministratie, op basis van het gerechtvaardigd belang van de Opdrachtnemer.

9.3. Persoonsgegevens zullen worden bewaard voor een periode van zeven jaar, zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, met inachtneming van de opslagtermijnen voor administratieve en wettelijke doeleinden.

93.4. De Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

10. Wijzigingen en Aanvullingen

10.1. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

 

 

 

Solide Dakwerken is VCA* gecertificeerd. Door het regelmatig uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie streeft Solide Dakwerken naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken.

*VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers

Ik wil een afspraak maken


KVK 78139422 | Ankrot 104 7523LG Enschede | Tel. 06 38951730

×